இல்லம் / Moscou en 2007 - Voyage en Russie [86]

Russie, Moscou, lors d'un voyage en janvier 2007: de la Place Rouge au Monastère Novodevitchi, en passant par la rue Arbat, le Goum, le parc Izmailovo, le parc Iskousstv avec ses reliques du communisme et le Kremlin.

Photos les plus vues par les visiteurs

 • 101- Monument en hommage à Kozma Minine et Dimitri Pojarski. 101- Monument en hommage à Kozma Minine et Dimitri Pojarski.
  0 கருத்துரைகள்

  6166 ஹிட்ஸ்
 • 113- L'intérieur de l'église de St Jean le Guerrier. 113- L'intérieur de l'église de St Jean le Guerrier.
  0 கருத்துரைகள்

  4190 ஹிட்ஸ்
 • 102- Une gardienne frileuse de la basilique Saint Basile. 102- Une gardienne frileuse de la basilique Saint Basile.
  0 கருத்துரைகள்

  4058 ஹிட்ஸ்
 • 111- Hommage à des aviateurs soviétiques au cimetière Novodevitchi. 111- Hommage à des aviateurs soviétiques au cimetière Novodevitchi.
  0 கருத்துரைகள்

  4028 ஹிட்ஸ்
 • 110- Des fleurs au cimetière Novodevitchi de Moscou. 110- Des fleurs au cimetière Novodevitchi de Moscou.
  0 கருத்துரைகள்

  3881 ஹிட்ஸ்

Identification / Connexion

இணைப்பு அமைப்புகள்

 பதிவுசெய்  உங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா?