இல்லம் / Les Badins de l'Authie | Carnaval d'Abbeville en 1971 [1]

La société des Badins de l'Authie était un groupe folklorique composé de danseurs et de musiciens spécialisé dans les carnavals et les fêtes foraines de la Somme et du Pas-de-Calais fondé par Jacques François dans les années 1970. Le film date de 1971 pendant le carnaval d'Abbeville.

Photos les plus vues par les visiteurs

  • Les Badins de l'Authie Les Badins de l'Authie
    0 கருத்துரைகள்

    5655 ஹிட்ஸ்

Identification / Connexion

இணைப்பு அமைப்புகள்

 பதிவுசெய்  உங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா?